Skup aut
Zadzwoń!
ufoludek pod bydgoszczą
"UFO" pod Bydgoszczą? Znamy wyjaśnienie :-)
Szczegóły
statek kosmiczny ufo pod bydgoszczą
Dbamy o środowisko
Promujemy
bezpieczeństwo
Firma odpowiedzialna
społecznie
Dbamy
o środowisko
Firma odpowiedzialna
społecznie
Promujemy
bezpieczeństwo
Autokasacja
Skup aut
Części używaneSzrot

Regulamin konkursu - "Kto i dlaczego powinien wygrać spotkanie żużlowe"

Regulamin konkursu - "Kto i dlaczego powinien wygrać spotkanie żużlowe"

W ramach konkursu przewidziano nagrody:

  • 1 x stolik z silnika
  • 1 x koszulka klubowa Polonia Bydgoszcz
  • 2 x kubek Polonia Bydgoszcz

Regulamin

Regulamin Konkursu „Która drużyna i dlaczego powinna wygrać mecz Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Trans MF Landshut Devils, godz. 14:00 ”

1. Postanowienia ogólne

a. Organizatorem konkursu pod nazwą „Która drużyna i dlaczego powinna wygrać mecz Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Trans MF Landshut Devils 24.07.2022, godz. 14:00 ” (dalej: „Konkurs”)
jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Kapral-car" Marcin Kasprzak , REGON: 093207190 , NIP: 5621552678 (dalej Organizator).

b. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem fanpage’a/profilu prowadzonego w ramach internetowego serwisu społecznościowego Facebook, dostępnego pod adresem: https://www.facebook.com/kapral.car, na którym zostanie opublikowany post konkursowy. Obsługę techniczną Konkursu oraz wyłonienie zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator. Konkurs jest jednorazowy i trwa do dnia 24.07.2022 r. do godz. 10.00.

c. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, administrowany, organizowany ani też tworzony we współpracy z serwisem społecznościowym Facebook. Wszelkie informacje przekazywane przez osoby biorące udział w Konkursie powierzane są Organizatorowi a nie serwisowi Facebook. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza, iż dana osoba wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.

d. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Konkursu.

e. Przedmiotem Konkursu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Jakim wynikiem ze. Przedmiotem Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe: „ Która drużyna i dlaczego powinna wygrać mecz Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Trans MF Landshut Devils 24.07.2022, godz. 14:00?“, zadane w poście na profilu Facebook Stacji demontażu Kapral-Car https://www.facebook.com/kapral.car w formie komentarza pod postem konkursowym (dalej: Zgłoszenie).

2. Uczestnictwo w Konkursie

a. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne, dobrowolne i może wziąć w nim każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która jest pełnoletnia lub posiada zgodę opiekuna prawnego, posiadająca miejsce zamieszkania oraz adres do doręczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i która skutecznie przystąpiła do Konkursu w sposób opisany w lit. c poniżej.

b. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie jego organów zarządzających, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo.

c. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
• posiadać konto w serwisie społecznościowym Facebook
• zamieścić komentarz pod postem konkursowym, opisanym w pkt. 1
• zapoznać się z Regulaminem Konkursu
• uczestnictwo w Konkursie jest równoczesną akceptacją jego regulaminu

d. Zgłoszenie może zostać wykluczone z Konkursu w każdym czasie, w razie stwierdzenia przez Organizatora, że nie spełnia ono wymogów Regulaminu.

e. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem w Konkursie, Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem drogą mailową przesyłając wiadomość na adres: ddoros@kapral-car.pl.

f. Przystąpienie do udziału w Konkursie tj. zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym w serwisie społecznościowym Facebook, stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.

g. Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę podczas trwania Konkursu.

h. Komentarze/Materiały zawierające i propagujące treści sprzeczne z prawem, propagujące przemoc, rasizm, komunizm i faszyzm oraz naruszające ludzką godność, zawierające wulgaryzmy, pogardliwe lub obraźliwe wyrażenia, prowokujące lub mające na celu wywoływanie sporów będą usuwane przez Organizatora Konkursu bez podania przyczyny.

i. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie Komentarzy pod kątem zawartości treści zakazanych, o których mowa powyżej w lit. h, a w razie stwierdzenia takich treści, do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu.
W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z ust. 5 Regulaminu.

3. Zadanie Konkursowe

a. Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu w formie komentarza pod postem konkursowym opublikowanym na profilu Facebook Stacji Demontażu Pojazdów Kapral-Car odpowiedzi na pytanie:
„Która drużyna i dlaczego powinna wygrać mecz Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Trans MF Landshut Devils 24.07.2022, godz. 14:00?“.

b. Każdy uczestnik może udzielić jednej odpowiedzi.

c. W przypadku dodania przez jednego uczestnika większej liczby komentarzy liczy się komentarz z najwcześniejszą datą i godziną publikacji.

d. Komentarze edytowane nie biorą udziału w konkursie.

4. Wyłonienie zwycięzców, Nagrody

a. Organizator wyłania 3 Zwycięzców Konkursu, którzy udzielili najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

b. Nagrodą w Konkursie są:

Nagroda 1 stopnia – stolik o wartości 1000 zł brutto

Nagroda 2 stopnia – 1 koszulka klubowa Abramczyk Polonia Bydgoszcz o wartości 109 zł brutto

Nagroda 3 stopnia – 2 kubki klubowe Abramczyk Polonia Bydgoszcz o wartości 50 zł brutto

c. Zwycięzca może zrzec się nagrody, jednak nie przysługuje mu prawo zamiany nagrody, w tym jej wymiany na ekwiwalent pieniężny.

d Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem portalu Facebook poprzez wiadomość prywatną w terminie 5 dni roboczych od zakończenia Konkursu wraz z prośbą o przekazanie niezbędnych danych do przekazania Nagrody, najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych od danej daty ogłoszenia wyników Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w poście informującym o wynikach konkursu hiperłącza do profili zwycięzców.

e. W ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości, o której mowa w lit.d Zwycięzca zobowiązany jest przekazać dane (w odpowiedzi na wiadomość prywatną na portalu Facebook) niezbędne do przekazania nagrody, tj. imienia i nazwiska, adresu, pod który ma nastąpić doręczenie nagrody, numer telefonu kontaktowego, a Zwycięzca niepełnoletni zobowiązany jest dodatkowo przesłać oświadczenie od opiekuna prawnego. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub danych o których mowa w zdaniu poprzednim, nieprzesłanie ww. oświadczenia, skutkują utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

f. Nagroda dostarczana będzie za pośrednictwem firmy kurierskiej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

g. Nagroda będzie do odbioru w siedzibie Organizatora po uzgodnieniu terminu z Organizatorem.

h. Nagrody zostaną przesłane Zwycięzcom w ciągu 14 dni od momentu przekazania przez nich danych o których mowa w lit. e.

i. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za błędnie przekazane dane kontaktowe skutkujące niedostarczeniem lub zwrotem nagrody na adres nadawcy.

5. Reklamacje

a. Reklamacje dotyczące Konkursu należy składać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres Organizatora wskazany w ust. 1 lit. a Regulaminu, przez cały czas trwania Konkursu a także w terminie do 7 (siedmiu) dni od zakończenia Konkursu.

b. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), wskazanie jej przyczyn.

c. Odpowiedź w sprawie skutecznie złożonej reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację do 30 (trzydziestu) dni od jej otrzymania. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym na adres wskazany w treści reklamacji. Reklamacje rozpatruje Organizator.

d. Wszelkie zastrzeżenia oraz sugestie związane z Konkursem należy zgłaszać poprzez wiadomość mailową na adres ddoros@kapral-car.pl

e. Uczestnikowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

6. Ochrona danych osobowych

a. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby niniejszego konkursu jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Kapral-car" Marcin Kasprzak.

b. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować́ się pod adresem e-mail:
ddoros@kapral-car.pl.

c. Dane osobowe przetwarzane będą w celach wskazanych w Regulaminie, w tym w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, weryfikacji prawa Zwycięzcy do Nagrody, wydania Nagród zgodnie z Regulaminem, ogłoszenia listy Zwycięzców oraz w celu wykonania obowiązków przewidzianych prawem, w tym prawem
podatkowym.

d. Dane będą ̨ przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usługi. Dane osobowe osób nagrodzonych mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody, jak również innym podmiotom biorącym udział w realizacji Konkursu, świadczącym usługi pocztowe w celu doręczenia korespondencji związanej z Konkursem, w tym Nagród, a także podmiotom świadczącym usługi hostingowe, informatyczne, drukarskie, płatnicze, prawnicze, księgowe.

e. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: nazwę profilu Uczestnika na portalu społecznościowym Facebook. Dane osobowe niezbędne do uzyskania nagrody obejmują także imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, dane właściwego urzędu skarbowego, numer identyfikacji podatkowej lub PESEL (do rozliczenia nagrody zgodnie z przepisami podatkowymi). Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie
f. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie zgody Uczestnika zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”)
- zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające jakim jest opublikowanie komentarza pod postem konkursowym. Dane osobowe Zwycięzcy Konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jakim jest rozliczenie podatkowe przyznanych nagród. ,
Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody.
g. Każdy uczestnik posiada prawo cofnięcia wyrażonej zgody, żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
h. Dodatkowo, każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
i. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu przez Administratora Danych, w tym profilowaniu w celu dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowania oferty handlowej.
j. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego, zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony
danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook
pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

7. Postanowienia końcowe

a. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej pod adresem:
www.kapral-car.pl oraz w siedzibie Organizatora.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego osoby małoletniej przystępującej do udziału w
Konkursie Która drużyna i dlaczego powinna wygrać mecz Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Trans MF Landshut Devils 24.07.2022, godz. 14:00”.
Dane rodzica/opiekuna prawnego* małoletniego przystępującego do udziału w Konkursie
„Która drużyna i dlaczego powinna wygrać mecz Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Trans MF Landshut Devils 24.07.2022, godz. 14:00”:
a. imię i nazwisko: ..............................................................................................................
b. adres zamieszkania: .......................................................................................................
d. telefon kontaktowy: .........................................................................................................
Niniejszym oświadczam, że będąc rodzicem/opiekunem prawnym*
............................................... wyrażam zgodę na jego/jej* udział w Konkursie „Która drużyna i dlaczego powinna wygrać mecz Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Trans MF Landshut Devils 24.07.2022, godz. 14:00”” na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu (dostępnym na
stronie www.kapral-car.pl), z którego treścią się zapoznałem/am* i w pełni akceptuję.
....................................................
Podpis opiekuna prawnego

Hej!!

Nie chcesz inwestować w swoje auto?

Odkupimy je od Ciebie!

skup i kasacja aut Kapral-Car

Nasza lokalizacja

Mamlicz koło Barcina

88-190 Barcin
Mamlicz 145

Blisko z miast: Pakość, Żnin, Mogilno, Strzelno, Inowrocław, Bydgoszcz, Toruń, Łabiszyn, Szubin, Gniezno, Nakło nad Notecią, Solec Kujawski

Odległości od miast

Bydgoszcz

28min.

Toruń

59min.

Inowrocław

22min.

Gniezno

48min.

Poznań

1h 21min.

Nakło nad Notecią

43min.

Żnin

22min.
mapa lokalizacji kapral-car - blisko bydgoszcz, toruń, poznań, gniezno
Kapral-Car logo
Skup aut
Autokasacja
Sprzedaż części używanych
Sprzedaż aut
Promocja bezpieczeństwa
Ekologia
COPYRIGHTS KAPRAL-CAR WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 2023
Projekt, wykonanie i marketing:
Strony Internetowe netWing.pl